Собрание

Е-пошта Печати


Членови на Собранието на Општинската организација на Црвен крст Велес
мандатен период 2012 – 2016
Д-р Милчо Трајков - претседател
Марија Настова - потпретседател
Ангел Јорданов - член
Себајдин Шаќиров - член
Д-р Јадранка Мишкова - член
Милица Ристовска Темелковска - член
Анде Марковски - член
Горан Андовски - член
Златко Здравковски - член
Анита Смилева - член
Ангел Ќиров - член
Д-р Славе Јорданов - член
Благој Климкаров - член
Јорданка Андреева - член
Панче Стојков - член
Д-р Мартин Хаџи Наумов - член
Билјана Симова -  член
Членови на Собранието на Општинската организација на Црвен крст Велес
мандатен период 2012 – 2016Д-р Милчо Трајков - претседател, Марија Настова - потпретседател, Ангел Јорданов - член, Себајдин Шаќиров - член,
Д-р Јадранка Мишкова - член, Милица Ристовска Темелковска - член, Анде Марковски - член, Горан Андовски - член,
Златко Здравковски - член, Анита Смилева - член, Ангел Ќиров - член, Д-р Славе Јорданов - член, Благој Климкаров - член,
Јорданка Андреева - член, Панче Стојков - член, Д-р Мартин Хаџи Наумов - член, Билјана Симова -  член

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Членови на Собранието на Општинската организација на Црвен крст Велес
Мандатен период 2008 - 2012

 

 1. Милчо Трајков - претседател
2. Марија Настова - потпретседател
3. Вера Ристова - член
4. Стојан Стојановски - член
5. Евгени Ѓуров - член
6. Себо Шаќиров - член
7. Горан Андовски - член
8. Марија Давчева - член
9. Благој Климкаров - член
10. Слаѓана Настева - член
11. Каролина Бузалкова - член
12. Јадранка Ефтимова - член
13. Зоран Ѓорѓиев - член
14. Панче Стојков - член
15. Ангел Киров - член
16. Славица Филиповска - член
17. Анде Марковски - член
18. Јадранка Клифова - член
19. Дене Јакимовски - член
20. Павлина Андова - член
21. Павлина Карова - член
22. Катеринчо Груев - член
23. Елена Бусилкова - член

Online Донација

online_donacija
info