Извршен одбор

Е-пошта Печати

 

Членови на Извршниот одбор при Собранието на ООЦК Велес
мандатен период 2012 – 2016
Д-р Милчо Трајков - претседател
Марија Настова - потпретседател
Ангел Јорданов - член
Себајдин Шаќиров - член
Д-р Јадранка Мишкова - член
Милица Ристовска Темелковска - член
Анде Марковски - член
Горан Андовски - член
Златко Здравковски - член
Анита Смилева - член
Ангел Ќиров - член
Д-р Славе Јорданов - член
Благој Климкаров - член
Јорданка Андреева - член
Панче Стојков - член
Д-р Мартин Хаџи Наумов - членБилјана Симова -  член
Членови на Извршниот одбор при Собранието на ООЦК Велес
мандатен период 2012 – 2016

 

 

Ангел Јорданов - член, Д-р Јадранка Мишкова - член,  Д-р Милчо Трајков - претседател,
Милица Ристовска Темелковска - член, Марија Настова - потпретседател,
Анде Марковски - член, Себајдин Шаќиров - член
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Членови на Извршниот одбор при Собранието на ООЦК Велес
мандатен период 2008 – 2012

1. Милчо Трајков - претседател
2. Марија Настова - потпретседател
3. Вера Ристова - член
4. Стојан Стојановски - член
5. Евгени Ѓуров - член
6. Себо Шаќиров - член
7. Горан Андовски - член
8. Марија Давчева - член
9. Катеринчо Груев - член
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Online Донација

online_donacija
info