Комисии

Е-пошта Печати

Комисии...

Финансиска комисија
1. Панче Стојков - претседател
2. Кире Николовски – член
3. Мирчо Давчев – член
4. Крсто Анастасов – член
5. Ристо Желков - член

Комисија за развој и организационо кадровски прашања
1. Марија Настова - претседател
2. Милчо Трајков – член
3. Горан Андовски – член
4. Благој Климкаров – член
5. Бојан Ников – член
6. Вера Ристова - член

Комисија за статут и нормативни акти
1. Зоран Ѓорѓиев – претседател
2. Гоце Јовановски – член
3. Анде Марковски – член
4. Далибор Таневски – член
5. Пенчо Јанев – член
6. Виолета Малчева – член
7. Благородна Стојкова – член

Комисија за здравствено превентивна дејност
1. Вера Ристова - Претседател
2. Анета Ковачки – член
3. Филип Тодоровски – член
4. Милица Јованова – член
5. Роза Стојкова – член
6. Љиља Поцкова – член
7. Владо Хаџи Наумов – член

Комисија за социјално хуманитарна дејност
1. Славица Филиповска - Претседател
2. Даниела Ристовска – член
3. Соња Ристовска – член
4. Бисерка Спасовска – член
5. Каролина Бузалкова – член
6. Виолета Сланева – член
7. Јадранка Клифова – член


Комисија за дисеминација
1. Анѓел Киров - Претседател
2. Цветанка Ѓурова – член
3. Анде Николовски – член
4. Зоран Ѓорѓиев – член
5. Бојан Ников – член
6. Страхил Тодоров – член
7. Етем Таировски – член

Комисија за подготвеност и дејствување при катастрофи
1. Стојан Стојановски - Претседател
2. Биљана Симова – член
3. Петре Петрушевски – член
4. Љубе Попов – член
5. Себо Шаќиров – член
6. Ане Пановски – член
7. Дене Јакимовски – член


Комисија за информирање и комуникации
1. Јадранка Ефтимова – претседател
2. Јордан Ѓорѓиев – член
3. Кире Коцевски – член
4. Павлина Андова – член
5. Павлинка Карова – член
6. Маргарита Ефтимова – член
7. Јадранка Стефкова – член

Комисија за Служба барање
1. Анде Марковски - претседател
2. Павлина Мемедова – член
3. Маргарита Алексова – член
4. Тони Ангеловски – член
5. Роберт Бешовски – член
6. Слаѓана Настева – член


Комисија за маркетинг
1. Евгени Ѓуров - претседател
2. Јорданка Андреева – член
3. Катеринчо Груев – член
4. Роза Стојкова – член
5. Марија Давчева – член
6. Елена Бусилкова – член
7. Илија Настев – член


ХУМАНИСТ - Гласило на ООЦК Велес
Никифор Смилевски – Главен и одговорен уредник
Техничко уредување: Илија Настев


Издавачки совет:
1. Марија Настова
2. Лидија Сланева Стојановиќ

Веб администратор: Живко Пренџов

Online Донација

online_donacija
info